Put hleba

 

Vekna hleba pre prodavnice prođe sigurno kroz ruke 15 ljudi, a u maloprodaji bar još petoro.

Put hleba:

1. Ratar koji poseje pšenicu

2. Radnik koji žanje

3. Radnik koji je tovari na kamion

4. Radnik koji je skladišti u silos

5. Zaposleni koji je skladišti u mlinu

6. Mlinar koji melje pšenicu

7. Mlinar koji pakuje brašno

8. Radnik koji utovara brašno na kamion do pekare

9. Radnik koji istovara brašno u pekari

10. Pekar koji prosejava brašno

11. Pekar koji mesi hleb

12. Pekar na delilici

13. Pekar koji ubacuje hleb u peć i vadi ga

14. Pekar koji hladi hleb

15. Pekar koji pakuje hleb

16. Pekar koji stavlja hleb u gajbe

17. Utovarivač hleba u kamion

18. Prodavac koji donosi hleb iz magacina

19. Prodavac koji stavlja hleb na police

20. Kasirka

Pekari moraju da dezinfikuju ruke i nose rukavice, ali stroga higijena prestaje kada hleb pošalju na put do kupaca.

Pekari dovoze hleb svojim kombijem. Radnici pretovaruju hleb iz njihovih korpi u korpe prodavaca. Često se hleb ostavi da stoji ispred prodavnice, spakovan u prljave plastične gajbe i sve to tako stoji otvoreno. Iz gajbi se hleb stavlja na drvene police, a u kese ako ih je proizvođač poslao. Kupci sami uzimaju hleb ili ih uslužuje prodavac. Često su prodavci na hlebu isti oni koji seku i suhomesnate proizvode. Kažu da peru ruke nekad na pola sata a nekad ne stignu da operu ruke ni dva sata.

Potrebno je održavati čistoću skladištenja brašna, ličnu higijenu radnika, higijenu pri isporuci hleba, higijenu mesta na kojem gotov hleb stoji. Ukoliko je hleb upakovan, hartija koja služi za pakovanje hleba mora da bude potpuno čista, bez ikakvih štampanih oznaka izuzev naziva proizvođača i vrste hleba na spoljnoj strani.

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe reguliše higijenske propise pri proizvodnji i rukovanju životnim namirnicama.

Sigurno je da postojanje Pravilnika nije dovoljno. Država je dužna da kroz inspekcijske službe prati, kontroliše i sankcioniše one koji ga ne poštuju. To mora biti neprekidno, a ne od slučaja do slučaja.

Objavljeno pod Nekategorizovano | Ostavite komentar

Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača, jer se tokom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama važećeg Zakona o zaštiti potrošača pokazalo da je potrebno izmeniti veći broj članova nego što je prihvatljivo za proces izmena i dopuna. Po pravilu, ako se više od polovine članova menja, neophodno je da se pristupi izradi novog Zakona.

Najvažnije novine koje bi trebalo da budu propisane novim Zakonom o zaštiti potrošača tiču se prioritetno:

- dužnosti obaveštavanja pre zaključenja ugovora,

- zabrane diskriminacije potrošača,

- zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji robe,

- ugroženog potrošača i, s tim u vezi, Nacionalnog programa zaštite ugroženog potrošača,

- zaštite od isključenja,

- nadležnosti za nadzor i ovlašćenja nadležnih inspekcijskih organa.

Opšti cilj je delotvornije sprovodjenje Zakona o zaštiti potrošača, efikasnija i funkcionalnija zaštita prava i interesa potrošača, kako bi se obezbedila potpuna uskladjenost sa potrošačkim pravom Evropske unije, uspostavljanje novog celovitijeg institucionalnog sistema, a što bi doprinelo potpunijoj i kvalitetnijoj zaštiti potrošača kao ekonomski slabije strane. Prilikom izrade novih rešenja, vodilo se računa da se za svaku odredbu propiše prekršajna sankcija ukoliko je to pravno moguće i ukoliko je celishodno. Pored odredaba koje su sada važećim zakonom bile sankcionisane, biće predvidjeno da će trgovac biti sankcionisan i u sledećim situacijama:

- ukoliko naplaćuje dodatne troškove koje nije ugovorio prilikom zaključenja ugovora (npr. poštanski troškovi i troškovi transporta i isporuke),

- ukoliko ne isporuči robu u roku koji je ugovoren i dr.

Takodje, posebna pažnja je posvećena sankcionisanju nepoštovanja predugovornog obaveštavanja potrošača, kako kod redovne prodaje u prodajnom objektu trgovca, tako i kod prodaje na daljinu i van poslovnih prostorija, pa će tako biti sankcionisano neuručivanje obrasca za jednostrani raskid ugovora zaključenih na daljinu i van poslovnih prostorija, nevraćanje novca potrošaču najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je potrošač izjavio da raskida ugovor zaključen na daljinu ili ugovora zaključenog van poslovnih prostorija. Takodje, trgovac će biti kažnjen ukoliko daje netačna obaveštenja ili na drugi način dovodi ili preti da dovede prosečnog potrošača u zabludu u pogledu postojanja i osnovnih obeležja proizvoda, kao i ukoliko navodi prosečnog potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo. Biće jasnije precizirana i definisana obaveza trgovaca u pogledu predugovornog obaveštavanja potrošača, ukoliko informacije nisu očigledne iz konteksta, a sve u cilju donošenja racionalnih ekonomskih odluka potrošača. Predugovorno obaveštavanje se takodje primenjuje i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponudjeni za prodaju u ograničenoj količini ili unapred odredjenoj količini, ili na ugovore o centralnom grejanju ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa. Osim navedenog, doslednije ostvarivanje prava iz ugovora biće znatno olakšano preciznijim i jasnije definisanim pravilima i obavezama kako trgovaca tako i potrošača i poboljšanjem vansudske zaštite potrošača. Pored toga, preciznim definisanjem nosilaca zaštite potrošača, a pre svega preciznim navodjenjem odgovarajućih ministarstava koja će preko svojih inspektora sprovoditi ovaj Zakon, uvodjenjem šireg opsega nadzora inspekcijskih organa, proširenjem kaznenih odredaba, umonogome će biti olakšano ostvarivanje prava iz ugovora.

Da bi se obezbedila potpuna uskladjenost sa potrošačkim pravom Evropske unije kao i sveobuhvatnija i celishodnija zaštita potrošača u Republici Srbiji, uvedeni su novi pojmovi:

- digitalni sadržaj,

- komercijalna garancija, 

- davalac garancije,

- tehnička roba,

- kodeks ponašanja.

Pojam „garancija“ zamenjen je pojmom „komercijalna garancija“ kako bi se pored obezbedjivanja potpune uskladjenosti sa pravom Evropske unije, postigla jasna distinkcija u odnosu na pojam saobraznosti, koji se u širokoj upotrebi često naziva i „zakonska garancija“. S tim u vezi definisan je i pojam „davalac garancije“, s obzirom na to da se tim izrazom obuhvataju sva lica koja se mogu pojaviti u ulozi davaoca garancije, bilo da su to trgovci, bilo sami proizvodjači. Kada je u pitanju nepoštena poslovna praksa privrednih subjekata prema potrošačima uvedeni su pojmovi kodeks ponašanja i tvorac kodeksa. Značajna novina u vezi sa isporukom robe su pravila za dostavu robe na adresu potrošača, zatim da isporuka nije uredna ukoliko je dostava izvršena ostavljanjem robe ispred vrata kuće ili stana potrošača, kao i obaveza trgovca da na računu napiše rok isporuke. U slučaju da trgovac ne ispuni svoju obavezu i odbije da isporuči robu ili je ne isporuči u ugovorenom roku, potrošač ima pravo da raskine ugovor sa trgovcem, a trgovac se obavezuje da potrošaču vrati uplaćene novčane iznose sa pripadajućom kamatom. Kod isporuke trgovac je obavezan da isporuči robu i preda dokumenta koja se na nju odnose u maksimalnom roku isporuke od 30 dana.  Detaljnije i preciznije je definisan i pojam saobraznosti robe, kao i da je isključena mogućnost da se odgovornost trgovca za nedostatak saobraznosti ugovorom ograniči ili isključi i pojašnjava da je trgovac dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, pre svega u pogledu količine, kvaliteta i vrste, na način predvidjen ugovorom. Takodje, trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predato potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Značajna novina je mogućnost potrošača da prisustvuje proveri utvrdjivanja nesaobraznosti robe koju vrši trgovac, uz istovremeno propisivanje obaveze trgovca da potrošaču to i omogući. Veoma bitan predlog koji omogućava potrošaču značajnije viši nivo zaštite, tiče se situacije pojave nesaobraznosti u prvih šest meseci, kada potrošač može da bira izmedju zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom za novi proizvod, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. U ovom slučaju otklanjanje nesaobraznosti opravkom bilo bi moguće samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uvodjenje ove odredbe onemogućiće nametanje opravke potrošaču u prvih šest meseci, što će dovesti do mnogo manjeg broja nezadovoljnih potrošača.  Uvodi se i nova obaveza trgovca da uz prodatu robu potrošaču preda i prateću dokumentaciju i to naročito: – deklaraciju, – uputstvo za upotrebu, – uputstvo za montažu, – a kod prodaje tehničke robe i spisak ovlašćenih servisera sa teritorije Republike Srbije. Pojam ugroženog potrošača dobija širi obim i odnosi se na pribavljanje i korišćenje svih roba i usluga, a ne samo na usluge od opšteg ekonomskog interesa. Ugroženi potrošač je potrošač koji zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika pribavlja robu ili koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je u tome onemogućen. Ako u domaćinstvu postoji ugroženi potrošač zbog uzrasta, hendikepa ili bolesti, nije dozvoljena obustava usluge grejanje ili snabdevanja električnom energijom ili gasom kojima se potrošač snabdeva radi grejanja tokom grejne sezone. Konkretnu korist potrošači će imati kada je u pitanju postupak reklamacije, vodjenje knjige reklamacije od strane trgovca i rokova za rešavanje reklamacijePredlaže se se da se rok u kome trgovac odgovara potrošaču na izjavljenu reklamaciju skrati sa 15 na osam dana. Na novi način se uredjuje obaveza trgovca u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja predmeta datog na opravku, ali se propisuje da nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Takodje, predloženo je da trgovac vodi evidenciju primljenih reklamacija u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Predvidja se i osnivanje Centra za rešavanje potrošačkih sporova. Nadležnosti Centra će biti: praćenje tržišta, prijem, evidentiranje i rešavanje prigovora potrošača kao i upravljanje Nacionalnim registrom potrošačkih prigovora, rešavanje potrošačkih sporova vansudskim putem, pokretanje postupaka za zaštitu kolektivnih interesa. Očekuje se da će novi Zakon o zaštiti potrošača stupiti na snagu 01.02.2014.

Objavljeno pod Vesti | Ostavite komentar

PayPal u Srbiji

 

Od 10.04. 2013 godine sistem PayPal je dostupan i u Srbiji. 

Da biste počeli koristiti PayPal sistem potrebno je prvo da registrujete nalog na PayPal-u. To učinite klikom na sledeći link: 

Otvaranje PayPal naloga Srbija

Sama procedura registracije, verifikacije naloga i kreditne kartice su detaljno objašnjeni kod samog procesa otvaranja naloga. Na samom početku, imate izbor dve opcije naloga: „Individual“ i „Business“ nalog. Za registraciju koristite validnu email adresu i neku od kartica koja je podržana od strane PayPal-a (Master Card, Visa … itd). Imaćete jednu malu proveru tzv. “Security Challenge”, gde trebate da unesete kod (Confirmation Code) koji vam je poslat na email. Nakon toga, spremni ste za uplatu/isplatu preko PayPal-a. Takođe, na svom profilu imate i opciju “Send Payment”, koja vam omogućuje da uplatite novac u nekoj od 193 podržane zemlje. PayPal garantuje transakcije i na raspolaganju su 23 valute. Za početak je omogućeno plaćanje robe i usluge na internetu. Očekuje se da ubrzo bude podržana i naplata preko PayPal-a.

Objavljeno pod Vesti | Ostavite komentar

Energetski zaštićeni kupac

Vlada Srbije donela je uredbu o energetski zaštićenom kupcu po kojoj će socijalno ugrožena domaćinstva mesečno dobiti odredjene količine struje i gasa besplatno.

Energetski zaštićen kupac je domaćinstvo koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom, a kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovno stanje.

Za domaćinstva sa jednim članom – ukupan mesečni prihod do 12.900 dinara. 

Za domaćinstva sa dva do tri člana – ukupan mesečni prihod do 18.786 dinara. 

Za domaćinstva sa četiri do pet članova – ukupan mesečni prihod do 24.672 dinara.

Za domaćinstva sa šest ili više članova – ukupan mesečni prihod do 30.558 dinara. 

Električna energija – besplatno od 120 do 250 kilovat sati (u zavisnosti od broja članova domaćinstva) svakog meseca.

Gas – besplatno od 40 do 75 kubika tokom šest meseci (januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar). (Količina u zavisnosti od broja članova domaćinstva).

Gradjani će se preko socijalnih ustanova u lokalnim samoupravama prijavljivati i uz dokaze da su socijalno ugroženi dobijati status energetski zaštićenog kupca koji će važiti godinu dana.
Spiskovi onih koji ostvare tu povlasticu biće dostavljani EPS-u, Srbijagasu, i drugim distributerima.

Taj status može i da se izgubi ako mesečna potrošnja struje i gasa bude 2,5 puta veća od onoga što je predvidjeno uredbom.

Objavljeno pod Vesti | 3 komentara

Uvećan obim falsifikata hrane

Plagiranje hrane u poslednje dve godine na svetskom nivou  je uvećano za čak 60 odsto. Pod falsifikatima se osim kopiranja robnih marki poznatih proizvodjača podrazumeva i štednja na kvalitetu, nenavodjenje svih sastojaka u robi, kao i druge malverzacija kojima se služe proizvodjači. Za falsifikovanje su najpogodniji: maslinovo ulje, čajevi, začini, med, mlevena kafa, sirupi, vino, ali i druge namirnice.

Maslinovo ulje – često ga razredjuju jeftinijim uljima ili koriste lošiju sirovinu.

Voćni sokovi – dodaju im vodu i šećer.

Čaj – dodaju se obične travke.

Začini – mešaju ih sa prehrambenim bojama koje oponašaju prirodnu boju začina.

Objavljeno pod Vesti | Ostavite komentar

Objavljeno pod Nekategorizovano | Ostavite komentar

Lajt proizvodi

Da li namirnice sa oznakom „lajt“ zaista imaju manju energetsku vrednost?
U proizvode koji mogu da imaju „lajt“ karakteristike svrstavaju se mleko, sirevi, jogurti, pudinzi, margarini…

Ako prilikom kupovine namirnica zbog brige o zdravlju birate „lajt“ proizvode, trebalo bi da znate da se takvi artikli ubrajaju u dijetetske namirnice, jer imaju od 30 do 50 odsto nižu energetsku vrednost, kao i sadržaj masti, šećera i natrijuma. Ali nekada se ta oznaka odnosi samo na niži procentualni sadržaj masnoće, dok šećera ili soli ima isto koliko i u nedijetetskim proizvodima.

Tako voćni jogurt na kome piše nula odsto masnoće, recimo, sadrži više šećera od običnog jogurta. Margarini sa oznakom „lajt“ imaju za 50 odsto nižu energetsku vrednost, zahvaljujući smanjenom sadržaju prvenstveno zasićenih masnih kiselina, dok je sadržaj nezasićenih masti očuvan. Zbog toga mogu da ga koriste osobe koje su na dijetalnom režimu ili imaju kardiovaskularni rizik, ali u tom slučaju u ograničenim količinama.

U proizvode koji mogu da imaju „lajt“ karakteristike svrstavaju se i mleko, sirevi, jogurti, pudinzi, margarini, majonezi, marmelade, sokovi, gazirana pića, sladoledi, kolači…

Majonez „lajt“ je kreiran u skladu sa novim istraživanjima u oblasti ljudskog zdravlja, a namenjen je potrošačima koji imaju zdravstvene tegobe, koji vode računa o zdravoj i raznovrsnoj ishrani, a pomaže i u rešavanju gojaznosti. Izuzetno je pogodan za ishranu tokom posta. U sastavu ima svega oko 35 odsto rafinisanog biljnog ulja, pa je i energetska vrednost na 100 g redukovana na oko 350 kilokalorija. „Lajt“ majonez ne sadrži jaja i ima nizak sadržaj ulja. Deo masnoća u njemu je zamenjen sa prirodnim skrobom. Pošto je u „lajt“ majonezima izostavljeno žumance (koje sadrži 274 mg holesterola), ishrana njime je pogodnija za osobe koje imaju povišene masnoće u krvi, a nizak sadržaj ulja pogoduje dijetalnoj ishrani.

Oznaka „lajt“ često se nalazi i na etiketama nekih sokova, ali i gaziranih napitaka, koji zapravo predstavljaju bezalkoholna pića koja sadrže 90 odsto vode i 10 odsto šećera. „Lajt“ gazirani napici uglavnom ne sadrže šećer, a sladak ukus se dobija korišćenjem veštačkih zaslađivača. Jedan od najpopularnijih veštačkih zaslađivača koji se dodaje u sokove bez šećera i dijetalne gazirane napitke je aspartam. On je u širokoj upotrebi u prehrambenoj tehnologiji, uprkos tome što uzrokuje simptome poput: glavobolje, povraćanja, mučnine, vrtoglavice, gubitka svesti, slabosti, grčeva u mišićima, kožnih osipa, razdražljivosti, zujanja u ušima, gubitka čula ukusa, bolova u zglobovima, otežanog pamćenja. Uzimanje ovog sredstva može da izazove, podstakne ili pogorša hronične bolesti, kao što su tumor na mozgu, multipla skleroza, epilepsija, sindrom hroničnog umora, Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, bol u mišićima i dijabetes.

Zbog svega što je navedeno, pravilan odabir svih namirnica, kao i onih sa „lajt“ etiketom, veoma je bitan faktor u prevenciji i očuvanju dobrog zdravlja. Kako biste bili potpuno sigurni šta kupujete, treba da obratite pažnju i na ono što je napisano na deklaraciji proizvoda i etiketi malim slovima, odnosno na sastav proizvoda.

Objavljeno pod Saveti | Ostavite komentar

Bojkot

Obaveštavamo najširu potrošačku javnost da se bojkot kupovine u hipermarketima održava 30. i 31. oktobra i 1. novembra. Bojkot hipermarketa se odnosi i biće primenjen na sve velike trgovinske lance, bez razlike, koji su beskrupolozno, zloupotrebljavajući povećanje PDV-a, iskoristili da cene artikala za najširu potrošnju bezrazložno i značajno povećaju.
Verovatni kartelski sporazumi i monopolski položaj velikih trgovinskih lanaca u Srbiji, učinili su da svi hipermarketi podignu cene većine proizvoda široke potrošnje i do 30%, što je dodatno ugrozilo ionako veoma nizak standard građana.
Mi, potrošači Srbije, uzdržavanjem od kupovine na tri dana, podsećamo da hipermarketi žive od nas, potrošača, a ne obrnuto.

Objavljeno pod Vesti | Ostavite komentar

Mobilni operateri

U poslednjih osam meseci, Republička agencija za elektronske komunikacije je primila 261 prigovor. Najčešći razlog prigovora je prevelik iznos računa, zatim slede prigovori na prenos broja kod drugog operatera (prigovori u vezi za trajanjem postupka i zbog govornih poruka), kao i prigovori na neispravnost telefona kupljenih u paketu. Vrlo mali broj prigovora se odnosi na nepravilnosti poput nepokrivenosti mreže, neodgovarajućeg obaveštavanja o prekoračenju potrošnje, i sl.
Mali procenat prigovora je rešen u korist korisnika-potrošača, a direktna posledica za to je činjenica da se najveći broj tih prigovora odnosi na visinu mesečnog računa. Republička agencija za elektronske komunikacije, u tim slučajevima, nema način da izvrši proveru ostvarenog saobraćaja i sadržaj listinga, tj. da izvrši eventualne korekcije računa.
Poseban oprez potrošači treba da imaju kada se nalaze u romingu.

Objavljeno pod Vesti | Ostavite komentar

Espreso kafa štetnija od kafe u prahu

Kafa napravljena uz pomoć uređaja za espreso (u kapsulama) može da bude štetnija od kafe u prahu, pokazali su rezultati španskog istraživanja.

Grupa naučnika s Univerziteta u Barseloni utvrdila je da kafa napravljena od espreso kapsula sadrži više „furana“, toksičnog i potencijalno kancerogenog sastojka, preneli su francuski mediji.

Naučnici su došli do tog zaključka poređenjem nivoa „furana“ u raznim vrstama kafe.

Utvrđeno je da espreso kafa sadrži od 43 do 146 nanograma „furana“ po millitru, a kafa u prahu između 20 i 78 nanograma.

Istraživanje je pokazalo i da u nekim espreso kapsulama nivo „furana“ iznosi čak izmedju 117 i 244 nanograma.

Stručnjaci su istakli da je razlog tako visokog nivoa „furana“ hermetička zatvorenost kapsule koja sprečava te štetne supstance da izađu iz kafe.
Istraživači su, međutim, naveli i da, bilo o kojoj vrsti kafe da se radi, nivo konzumiranog „furana“ ne dostiže doze koje se smatraju opasnim po zdravlje.

Objavljeno pod Saveti | Ostavite komentar